Obsah

Odborná škola

ORGANIZACE VÝUKY 3. ROČNÍKŮ ODBORNÉ ŠKOLY OD 11. 5. 2020

Na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 bude v týdnu od 11. května 2020 zahájena výuka žáků 3. ročníků. Tato výuka bude probíhat výhradně za účelem přípravy na závěrečné zkoušky odborné školy. Výuka začne v úterý 12. května a bude probíhat dle stanoveného harmonogramu do termínu závěrečných zkoušek. Žádáme vás o přesné dodržení času a místa setkání před začátkem vyučování.

Sraz před školou:

První den budou mít všichni žáci připravené čestné prohlášení (vyplněné a podepsané žákem nebo zákonnými zástupci). Toto prohlášení najdete na webu školy pod tímto sdělením, nebo si jej můžete vyzvednout v tištěné formě od učitele před školou před zahájením první konzultace. Bez tohoto prohlášení, nesmí být žák k výuce přijat. Všichni žáci budou mít přes ústa a nos roušky. Žáci musí dodržovat odstup 2 metry v souladu s krizovými opatřeními. Žáci se dostaví ke škole (na předem určené místo - viz rozpis a pokyny učitelů) pokud možno bez doprovodu dalších osob. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. U vchodu na žáky bude čekat vyučující, který je odvede do budovy. Při všech přesunech je vhodné dodržení odstupu 2 m.

Nošení roušek:

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Do tohoto sáčku si uloží roušku vždy, když ji sundají. Toto je možné pouze při aktivitách v lavici, při kterých je zajištěn odstup od ostatních min. 2 m.

Hygienická pravidla:

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění žáka či zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. Každý žák si u vstupu do budovy vydezinfikuje ruce. Dále je dezinfekce umístěná na toaletách i v učebnách. V ostatních prostorách školy se pravidelně větrá, pokud možno nepřetržitě. Úklid všech prostor, kde se žáci i zaměstnanci pohybují, probíhá pravidelně a důkladně.

V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování je žák nebo zákonný zástupce žáka povinen se omluvit.

Další důležitá opatření:

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák nebo vyučující vykazuje během pracovního dne příznaky onemocnění, je okamžitě izolován do předem vyhrazené místnosti. Škola informuje zákonné zástupce žáka a okresní hygienickou stanici. Ostatní žáci jsou přemístěni do jiných prostor. Žák nebo zákonní zástupci žáka jsou povinni nahlásit ve škole změny a okolnosti týkající se zdravotních rizik (onemocnění v rodině, karanténa apod.), která se vyskytnou po podepsání a odevzdání čestného prohlášení po celou dobu docházky dítěte do školy. Školní stravování není žákům poskytováno, žáci opouštějí školu v cca 11,30. Přesný čas odchodu bude vždy předem ještě upřesněn učitelem.

Co s sebou:

1. den Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonnými zástupci. 2 roušky a sáček na uložení roušky, psací potřeby a poznámkový blok vhodný k výuce, svačina a pití, vhodné oblečení.

Od 2. dne vše mimo čestného prohlášení.

                                     Jana Mazancová

                                     ZŠ a OŠ Horšovský Týn

Čestné prohlášení

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

1. 6. 2020 - písemná část od 7.50 hod.

2. - 3. 6. 2020 - praktická část

10. 6. 2020 - ústní část od 7.50 hod.

 


 

Milí žáci,

prosíme vás o vyplnění dotazníku o online vzdělávání.

Zde je odkaz:

 https://docs.google.com/forms/d/1FULGXYbu9Q1dTYaqTNNKJrUZ20MURzZuKpZ2Sgw6u3M/edit

Dotazník je možno vyplňovat do 30. 4. 2020. Děkujeme.

 

Žáci odborné školy, sledujte svůj e-mail!

V pondělí 30. 3. 2020 bude v 10 hodin spuštěno streamování pro žáky středních škol Plzeňského kraje.

K vysílání se žáci připojí prostřednictvím webových stránek Plzeňského kraje:

https://www.plzensky-kraj.cz/online-vyuka-v-plzenskem-kraji-1