Obsah

Základní škola

 

Jsme škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona, škola pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami.

společná

 Základní informace

Naše základní škola praktická se nachází v budově v Nádražní ulici.

 Výchovně vzdělávací práce školy je zaměřena na rozvoj osobnosti žáků s mentálním postižením, na poskytování vědomostí, dovedností a návyků, potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě. Žáci jsou od 1.9.2016 vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů.

 Škola navazuje na zvláštní školu, která byla otevřena 1. září 1950, jako škola dvojtřídní se sedmnácti žáky. V roce 1966 měla škola už pět tříd i s pobočkou v Poběžovicích a navštěvovalo ji šedesát dva žáků.

 Dnes má škola devět ročníků a počet žáků se pohybuje kolem stovky.


 Máme k dispozici učebny pro pracovní vyučování – kuchyňku a dílnu, tělocvičnu, učebnu pro výuku informatiky, hřiště a zahradu. Na škole pracuje několik kroužků – kroužek taneční a kroužky Pastelka.

 Žáci prvního stupně mohou po vyučování navštěvovat družinu.