Obsah

Základní informace

Kde se škola nachází?

    Základní škola speciální se nachází v budově v ulici B.   Němcové, která pochází z roku 1913. Pro školské účely byla zrekonstruována v létech 1995-1996. Máme k dispozici 5 tříd, jedna třída je umístěna v budově základní školy praktické, v Nádražní ulici.

Pro jaké žáky naše škola je a jak probíhá vyučovací proces?

   Vzdělává žáky s mentálním a kombinovaným postižením a žáky s poruchami autistického spektra. Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu pro obor vzdělávání ZŠ speciální 1.díl "Sluníčko" č. j. 1067/2010-ZŠS, 2.díl  "Spolu to zvládneme" č.j.:1068/2010-ZŠS a žáci předškolního věku nebo s odkladem školní docházky podle vzdělávacího programu přípravného stupně ZŠ speciální  "Duhový svět", č.j: 1069/2010-ZŠS/PŘS. Vzdělávání je organizováno jako desetileté a žáci plní devítiletou školní docházku (desátý ročník je nepovinný).

Kdo zajišťuje výuku žáku?

  V každé třídě jsou vždy dva pedagogičtí pracovníci. Třídní učitelka a vychovatelka. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem učitele a vychovatelky. Výhodou je malý třídní kolektiv a rodinné prostředí. Snažíme se naučit žáky adekvátnímu chování v různých situacích, orientaci v okolním prostředí a co nejvyšší míře dosažení maximální samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob. Jedním z úkolu je také vybavit žáky triviem základních dovedností a vědomostí. Znamená to naučit je číst, psát, počítat. Pro většinu z nich je jeho zvládnutí velmi náročné, ale má pro ně velký význam v jejich dalším životě. I přesto, že nikdy nebudou číst souvislý text s plným porozuměním, budou si umět přečíst jednoduchá hesla, se kterými se v běžném životě setkají.
 
  Na základě speciálně pedagogické a psychologické diagnózy je každoročně pro každé dítě vytvořen individuální vzdělávací program, který respektuje jeho mentální a vývojovou úroveň, zdravotní a psychický stav a typ postižení.
 

Nedílnou součástí činnosti školy je hipoterapie (jízdy na koni pod vedení odborníka).

K dispozici je tělocvična s rehabilitačními pomůckami. Mezi pravidelné aktivity patří také účast v projektech školy, návštěva divadelních představení, koncertu, výstav a kulturních akcí, oslava Dne dětí, školní besídky a prezentace prací našich žáku na nejrůznějších výstavách pořádaných naší školou.
 

Jaké prostory a vybavení máme k dispozici?

 Kromě třídy máme k dispozici společnou hernu, kam chodíme cvičit, zpívat, hrát si a promítat. Herna je vybavena míčkovým bazénem, speciálním rotopedem, klavírem, projektorem a velkým promítacím plátnem. Do patra budovy některým dětem pomáhá schodišťová sedačka. V přízemí se nachází rehabilitační vana a také zde máme vlastní jídelnu a kuchyň. Jidlo se nám dováží ze základní školy. U budovi školy je prostorná zahrada, na které bylo v roce 2014 vybudováno nové hřiště. Škola má k dispozici také dvě školní auta, která zajišťují svoz a odvoz dětí (dle kapacity vozů a možností rodiny lze dítě do školy a ze školy vozit).